Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wydawnictwo Target Press Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gromiec, Nadwiślańska 30, 32-590 Libiąż, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446325, posiadające NIP: 6282259320, REGON: 122763150 (zwane dalej: "Administratorem Danych").
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu współpracy marketingowej oraz realizacji wykonywania zawartych umów. Przetwarzanie danych Państwa odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Dane osobowe przetwarzane w celu przechowywania dokumentacji rachunkowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, są bezpieczne, nie będą odsprzedawane podmiotom trzeciem ale mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych lub innym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz (pod wymogiem prawnym) organom administracji publicznej.
 4. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Posiadają Państwo możliwość żądania od Administratora Danych usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych należy wysłać e-mail na adres: administrator@targetpress.pl
 6. Dane osobowe niezbędne do wykonania umów przetwarzane będą do chwili przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umów, nie krócej niż przez okres 5 lat w przypadku konieczności przechowywania dokumentów rachunkowych, w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem: administrator@targetpress.pl

Fachowy Elektryk Fachowy Instalator
Ogród z Pomysłem Monter Stolarki